top of page

Monlam Light Offering Prayer by the Karmapa 17th

Updated: Apr 17, 2022

Monlam Light Offering Prayer by the Karmapa 17th in 2018His Holiness Karmapa 17 and Lama Dawa in NewYork Monestary


Tibetan Lama Dawa Dharma teaching and prayers (Green Tara and Chenrezig pujas open to public) will continue at this Address :

Wednesday from 10:30 AM to 12 PM Saturday from 3 PM to 5 PM

Sunday from 3:PM to 5 PM. Please read website news...

All visitors must wear a mask covering nose & mouth while indoors. Thank you.


Please call ahead at Victoria 714 369 0702 in case Lama Dawa goes out of town


Kinh Dang Cúng Đèn Dau Bo Den Cac Chu Phat

Light Offering Prayer to Buddhas

tieng Viet Trinley Dorjey, Nimbus Compassion Foundation 2019


པོ་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་དང་མཉམ་པར་གྱུར་ཅིག །

marmé nö ni tongsum gyi tongchenpo jikten kham kyi khoryuk dang nyampar gyur chik

May this vessel become as vast as the circumference of three thousand cosmos

Cầu mong đèn dầu bơ này vĩ đại với chu vi bằng ba ngàn lần thế giới


སྡོང་བུ་ནི་རིའི་རྒྱལ་པོ་རི་རབ་ཙམ་དུ་གྱུར་ཅིག །

dongbu ni ri gyalpo rirab tsam du gyur chik

May its wick grow as large as Sumeru, the king of mountains!

Cầu mong bấc của đèn dầu cũng lớn như núi Tu Di, vua của tất cả núi


མར་ཁུ་ནི་མཐའི་རྒྱ་མཚོ་ཙམ་དུ་གྱུར་ཅིག །

markhu ni té gyatso tsam du gyur chik

May the oil within become as vast as the great ocean at the edge of the world!

Cầu mong cho dầu bơ trong đèn trở nên mênh mông như biển cả đến tận cùng thế giới!


གྲངས་ནི་སངས་རྒྱས་རེ་རེའི་མདུན་དུ་དུང་ཕྱུར་རེ་རེ་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག །

drang ni sangye reré dündu dungchur reré jungwar gyur chik

And mayb hundreds million such lamps appear before each and every buddha!

Và cầu mong hàng trăm triệu đèn như thế hiện ra trước mỗi và tất cả chư Phật


འོད་ཀྱིས་སྲིད་པའི་རྩེ་མོ་མན་ཆད་ནས།

ö kyi sipé tsemo menché né

Their light banishing the darkness of ignorance everywhere,

Ánh sáng của những đèn dầu đó xóa tan bóng tối của vô minh khắp mọi


མནར་མེད་པའི་དམྱལ་བ་ཡན་ཆད་ཀྱི་མ་རིག་པའི་མུན་པ་ཐམས་ཅད་བསལ་ནས་ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ཞིང་གསལ་བར་གྱུར་ཅིག །

narmé pé nyalwa yenché kyi marikpé münpa tamché sal né chok chü sangye dang changchub sempé shyingkham tamché ngönsum du tong shying salwar gyur chik

From the very peak of existence down to the lowest hell, may they reveal all the realms of buddhas and bodhisattvas throughout the ten directions!

Nguyện cho những tia sáng đó giúp chúng sinh hiện hữu từ cõi trời cao nhất cho đến địa ngục thấp nhất nhìn thấy tất cả cảnh giới của chư Phật và chư Bồ Tát khắp mười phương


ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་ལོ་ཀེ་ཨཱཿཧཱུྃ།

om vajra aloké ah hung

oṃ vajrāloke āḥ hūṃ

om vajra aloké ah hung


ཨེ་མ་ཧོ། ངོ་མཚར་རྨད་བྱུང་སྣང་གསལ་སྒྲོན་མེ་འདི། །

emaho ngotsar mejung nangsal drönmé di

Emaho! I offer these amazing, wonderful and brilliant lamps

Tuyệt diệu thay! Con xin cúng dường những ngọn đèn bơ tuyệt hảo và vô thượng này


བལ་བཟང་སངས་ས་ང་་ལ་གས་པ། །

kalzang sangye tong tsa lasokpé

To the thousand Buddhas of the good eon

Đến hàng ngàn chư Phật trong tam thời


རབ་འམས་གས་བ་ང་ཁམས་མ་ས་པ། ། rabjam chok chü shyingkham malüpé

Gurus, yidam deities, ḍākinīs and dharmapālas,

Chư Đại Sư, Bổn Tôn, Không Hành Giả và Hộ Pháp


་མ་་དམ་མཁའ་འོ་ས་ང་དང་། ། lama yidam khandro chökyong dang

And the deities of all the maṇḍalas,

Và các Thần Thể của tất cả Mạn Đà La


དལ་འར་་གས་མས་ལ་འལ་བར་བི། ། kyilkhor lhatsok nam la bulwar gyi

In all the infinite realms of the ten directions.

Trong vô lượng cõi ở mười phương


ཕ་མས་ག་ས་མས་ཅན་ཐམས་ཅད་། ། pamé tso jé semchen tamché kyi May all beings,

my own parents foremost among them,

Nguyện xin tất cả chúng sanh, trong đó các cha mẹ của con,


་རབས་འ་དང་་གནས་ཐམས་ཅད་། ། tserab di dang kyené tamché du

this and in all lives to come, whatever our place of birth,

Trong kiếp này và tất cả các kiếp sau, dù chúng con sinh ra ở nơi nào


གས་སངས་ས་པ་ང་ཁམས་མན་མང་ནས། ། dzoksang gyepé shyingkham ngön tong né

see directly the perfect buddhas’ realms,

Chúng con luôn được thấy các cõi toàn hảo của các chư Phật


ད་དཔག་ད་མན་ད་དང་དར་ད་ག ། öpakmé gön nyi dang yermé shok

And remain forever inseparable from Amitābha, ‘Lord of Boundless Light’—

Và vĩnh viễn không bị lìa xa Phật Vô Lượng Quang, A Di Đà,


དན་མག་གམ་དང་་གམ་་གས་། ། könchok sum dang tsa sum lhatsok kyi

Grant your blessings so that, through the power of the truth

Bằng sức mạnh của chân lý từ Phật, Pháp, Tăng và các Thần Thể của Tam Căn


བན་པ་མ་ས་ན་ལམ་འ་བཏབ་། ། denpé tu yi mönlam di tab té

Of the Buddha, Dharma and Saṅgha, and the deities of the Three Roots,

nguyện xin các ngài ban phước lành


ར་་འབ་པར་ན་ིས་བབ་་གལ། ། nyurdu drubpar jingyi lab tu sol

This prayer of aspiration may swiftly be fulfilled!

Cho lời câu nguyện này chóng thành tựu


ཏ་། པ་ཡ་་བ་་་ན་་་།

| pentsadriya avabodhanaye soha tadyathā pañcendriyāvabodhanīye svāhā teyatha | pentsadriya avabodhanaye soha

47 views0 comments

Comments


  • Facebook Basic
  • @NimbusCompasion
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube
bottom of page