Upcoming Events
Lễ Giải Trừ Nghiệp Chướng Vajrapāṇi Hayagrīva Garuda Triple-Deities Empowerment with Tibetan Lama Dawa
Sun, Aug 20
9452 Dewey Dr
Aug 20, 2017, 1:00 PM – 3:00 PM
9452 Dewey Dr, 9452 Dewey Dr, Garden Grove, CA 92841, USA
Kính Mời Quý Phật Tử đến tham dự Buổi Lễ Giải Trừ Nghiệp Chướng giúp Chúng Sinh Thanh Tịnh Tam Nghiệp, Chướng Ngại và Tật Bệnh Với Sự Gia Lực của Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Uy Mãnh.
Share
Kagyüpa Aspiration Prayers
Sat, Aug 05
9452 Dewey Dr
Aug 05, 2017, 10:00 AM – 12:00 PM
9452 Dewey Dr, 9452 Dewey Dr, Garden Grove, CA 92841, USA
༄༅།།བཀའ་བརྒྱུད་པའི་ཞལ་འདོན་ཕོག་བསྡུས་བཞུགས་སོ། །བཀའ་བརྒྱུད་པའི་ཞལ་འདོན་ཕོག་བསྡུས་བཞུགས་སོ། - The Four Dharmas of Gampopa - Devotion that Moves the Heart - Prayer for Mañjuśrī (Praises for the Glorious Wisdom Qualities of the Excellent One) - Aspiration for the Activity of Karmapa to Flourish
Share
Mahāmudrā Prayer and Eight Verses of Training the Mind
Sun, Jul 30
9452 Dewey Dr
Jul 30, 2017, 1:00 PM – 3:00 PM
9452 Dewey Dr, 9452 Dewey Dr, Garden Grove, CA 92841, USA
Essential points of Mahāmudrā in terms of view, practice, and fruition. Widely used within the Kagyü lineage to recognize our ultimate potential as a buddha. Eight Verses of Training the Mind practiced for Lojong (Tibetan: བློ་སྦྱོང་) — literally ‘training the mind’, or ‘transforming the mind’.
Share
Western Paradise Rebirth Prayers
Sat, Jul 29
9452 Dewey Dr
Jul 29, 2017, 1:00 PM – 3:00 PM
9452 Dewey Dr, 9452 Dewey Dr, Garden Grove, CA 92841, USA
Dewachen Prayer རྣམ་དག་བདེ་ཆེན་ཞིང་གི་སྨོན་ལམ། An Aspiration for the Birth In the Pure Realm of Sukhāvatī
Share
  • Facebook Basic
  • @NimbusCompasion
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube

© 2017 Nimbus Compassion Foundation TIKLÉ NYINGJÉ: ཐིག་ལེ་སྙིང་རྗེ།