top of page

March/April/May/June/July til December 2023: Shakyamuni day, Chenrezig day and Samantabhadra days

Updated: Apr 8

Celebration of Sakyamuni Buddha's Nirvana

Celebration of Chenrezig Biddhisattva's Birthday

Celebration of Samantabhadra Universal Worthy Bodhisattva

During these special days in the same month, effects of all actions are multiplied 100 times and practice is emphasized.

10 vows of Samantabhadra Buddha:

One is to sincerely pay respects to the Buddhas. The second is to praise and praise the Tathagata. The third is to practice generous offerings. The fourth is to repent and leave the karma behind. The fifth is to rejoy according to the merits. Sixth is ​​to invite the Buddha to preach the Dharma. Seventh is asking Buddha to stay in the world. Eighth is often practicing according to the Buddha's teachings. Nineth is always depending on the benefit of sentient beings. Tenth is to dedicate merit throughout all dharma realms.

Theo Kinh Ðại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Bồ Tát Phổ Hiền dạy rằng: nếu ai muốn trọn nên công đức của Phật, thời phải tu mười điều hạnh nguyện rộng lớn như sau:

Một là thành tâm kính lễ các đức Phật. Hai là khen ngợi, tán thán Như Lai. Ba là thực hành hạnh cúng dường rộng rãi. Bốn là ăn năn chừa bỏ các nghiệp chướng. Năm là vui theo các công đức. Sáu là thỉnh Phật thuyết pháp. Bảy là thỉnh Phật trụ ở thế gian. Tám là thường tu học theo lời Phật dạy. Chín là luôn luôn tùy thuận lợi ích chúng sinh. Mười là hồi hướng công đức khắp tất cả pháp giới.
Vào những ngày lễ Viá của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và Đức Phổ Hiền: kết quả của mọi hành động được nhân lên 100 lần và thực hành cần đuợc nhấn mạnh.


Regular prayer practice weekend schedule on saturday and sunday with the Honorable Lama Dawa:


Time: 3:15 pm to 5:15 pm


Location: Nimbus Compassion Foundation Center (Bo De Quang)


16326 Mount Nimbus St., Fountain Valley, CA 92708


Contact Victoria: 714 369 0702

.

20 views0 comments

Yorumlar


  • Facebook Basic
  • @NimbusCompasion
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube
bottom of page