top of page

INVITATION to Samantabhadra Bodhisattva Initiation with the Honorable Tibetan Lama Dawa / Thiệp Mời


Thư Mời Của Đại Sư Tây Tạng LAMA DAWA Quận Cam Orange County, Little Saigon, California

Kính Mời Phật TỬ ĐẾN THAM DỰ Ngày Lễ Quán Đảnh Đức Phổ Hiền Bồ Tát

Ngày Thứ Bảy 26 Tháng 10 Năm 2019: 3 PM to 5 PM

tại Bồ Đề Quang Thiền Viện để tu tập & tích luỹ thêm công đức

16326 Mount Nimbus St., Fountain Valley, CA 92708

(THÔNG DỊCH TIẾNG VIỆT. Có Sách Kinh tiếng Anh & Việt.)

L/L: TInh Dung (714) 369 0702

Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nói rằng Đức Phổ Hiền Bồ Tát đã thực hiện mười lời nguyện lớn trong con đường dẫn đến Phật quả đầy đủ:

1. Để tỏ lòng tôn kính và tôn trọng tất cả các vị Phật.

2. Để ca ngợi Đức Như Lai.

3. Để cúng dường rộng rãi

4. Để sám hối những hành vi sai trái và ác nghiệp.

5. Để vui mừng về công đức và đức hạnh của người khác.

6. Để yêu cầu chư Phật tiếp tục giảng dạy Phật Pháp.

7. Để yêu cầu chư Phật ở lại trần gian.

8. Làm theo lời dạy của chư Phật mọi lúc.

9. Để thích nghi và mang lại lợi ích cho tất cả chúng sinh.

10. Để Hồi Hướng tất cả công đức và đức hạnh để mang lại lợi ích cho tất cả chúng sinh.

TRONG BUỔI LỄ QUÁN ĐẢNH, VỊ ĐẠO SƯ VÔ CÙNG ĐÁNG KÍNH SẼ TRAO TRUYỀN LỰC GIA TRÌ TỪ Đức Phổ Hiền Bồ Tát den Phật TỬ.

Cánh cửa bước vào Kim Cương thừa thường được biết đến là “quán đảnh.” Một quán đảnh thường là buổi lễ tỉ mỉ trong đó một Lạt ma vô cùng đáng kính sẽ trao truyền lực gia trì của một Bổn tôn Phật giáo đặc biệt, chẳng hạn như Chenrezig, vị Phật của lòng từ bi hay Đức Phổ Hiền Bồ Tát

* Quý Vị Phật Tử có thể ghi danh để thỉnh Thầy Quy Y & Cầu An

In the Āvataṃsaka-sūtra, the Buddha states that Samantabhadra Bodhisattva made ten great vows in his path to full Buddhahood (The Aspiration Prayer of Samantabhadra):

1. To pay homage and respect to all Buddhas.

2. To praise the Thus Come One-Tathagata.

3. To make abundant offerings. (e.g. give generously)

4. To repent misdeeds and evil karmas.

5. To rejoice in others' merits and virtues.

6. To request the Buddhas to continue teaching.

7. To request the Buddhas to remain in the world.

8. To follow the teachings of the Buddhas at all times.

9. To accommodate and benefit all living beings.

10. To transfer all merits and virtues to benefit all beings.

Please Join our sangha to celebrate the Samantabhadha Initation with the special holy blessing from the Honorable Tibetan Lama Dawa. Buddhists will get better and faster result when receiving this initiation then praying & practicing dharma with devotion.

Date: Saturday 26 October 2019

Time: 3 PM - 5 PM

Location: Nimbus Compassion Foundation Center (Bo De Quang)

16326 Mount Nimbus St., Fountain Valley, CA 92708

Contact Victoria: 714 369 0702

Can you make progress in Vajrayana without empowerment?

No, is the short answer. The great Lotus Born Buddha, Padmasmbhava, in a teaching to the Dakini Yeshe Tsogyal answered her direct question: “Withouth receiving empowerment from one’s teacher, will one attain accomplishment or not?” His answered was unambiguous:

“To exert yourself in study and so forth without attending a master and without having received the empowerments, you will have no result and your efforts will be wasted. Empowerment is the entrance to the Secret Mantra. To enter the Secret Mantra without the empowerments being conferred is pointless, since it will yield no result and your stream of being will be ruined.”

By receiving the initiation, it will activate your qualities of wisdom and great bliss within you.

Tiểu Sử của Đại Sư Loppon Lạt Ma Dawa:

Đại Sư Lạt Ma Dawa cư ngụ tại Hoa Kỳ từ năm 1998, ngài thuộc về dòng Truyền thừa Karma Kagyu

là 1 trong những dòng truyền thừa chính của nhánh Kagyu với Đại Thành Tựu giả là Đức Tilopa, Naropa, Marpa, Miralepa, Bậc thành tựu giác ngộ ngay trong 1 đời. Sau Đức Miralepa truyền tiếp đến Đức Gompopa là bậc đã được Đức Phật Thích Ca huyền ký trong nhiều Kinh Điển & Mật Điển. Truyền Thừa được truyền xuống Đức Pháp Vương Karmapa đã được huyền ký bởi chính đức Phật Thích Ca và những Kim Cương Thượng sư Ấn Độ vĩ đại như đức Liên Hoa Sinh. Bậc hóa thân thứ nhất trong các đời Karmapa là Dusum Khyenpa đã kiến lập dòng truyền thừa hóa thân đầu tiên ở Tây Tạng, và từ thế kỷ thứ 11, ngài đã hóa thân liên tục 17 lần cho tới ngày nay. Ngài Karmapa đời thứ 17 Ogyen Trinley Dorje hiện nay là vị Pháp Vương nắm giữ dòng truyền thừa Karma Kagyu & là hoá thân từ bi của Đức Quan Âm & Đức Phật A Di Đà, hiện nay cư ngụ tại NewYork Hoa Kỳ. Đức Karmapa 17 đã trở thành 1 trong những lãnh tụ Phật giáo trẻ hàng đầu. Ngài là bậc Thượng sư đầu tiên và duy nhất được ấn chứng bởi Đức Đạt Lai Lạt Ma và chính phủ Trung Quốc.

Ngài Lạt Ma Dawa được sinh ra ở Tây Tạng. Lúc 10 tuổi, ngài bước vào đời sống tu viện Kalu Rinpoche, sau đó Lạt Ma học 25 năm tại Phật Học Viện Tai Situpa Rinpoche, có tên Sherab Ling và tham dự chương trình Phật Học người Tây Tạng gọi là Shedra, từ đó hoàn tất việc nhận các pháp mật điển, giáo pháp, lễ quán đảnh, truyền khẩu và lực gia trì của dòng truyền thừa Karmapa & Tai Situpa. Ngài đạo sư gốc của Lạt Ma Dawa là Ngài Tai Situpa Rinpoche, hóa thân của Phật Kim Cương Trì (Vajradhara). Ngài Tai Situpa Rinpoche là vị Thượng sư cao nhất của dòng Truyền thừa Karma Kagyu và đã tìm thấy Ngài Tái Sinh Karmapa 17 Ogyen Trinley Dorje.

Sau khi hoàn tất 3 năm nhập thất, Lạt Ma Dawa đạt đuợc danh hiệu tôn quý là một vị "Lạt Ma." Ngài Lạt Ma Dawa đã trở thành một bậc Thầy tương đương Tiến Sĩ Phật Học hội đủ điều kiện & phẩm chất để đào tạo tăng ni, ban các lễ Quán đảnh & gia trì để ban Phép lành giúp Phật Tử có năng lực & liên hệ mật thiết cùng Đức Phật, như thế Phật tử sẽ nhận được sự cảm ứng của Đức Phật khi tu tập và cầu nguyện có hiệu quả một cách nhanh chóng. Ngoài ra, Ngài Lạt Ma Dawa là bậc Thầy kế tục không gián đoạn, giảng dạy Pháp môn uyên thâm Phowa Pháp Chuyển Di Tâm Thức Vãng Sanh Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà để có thể đạt được giác ngộ nhanh chóng ngay trong một đời vào lúc lâm chung.

Năm 1998, Ngài Lạt Ma DAWA được mời đến tu viện có tên là Bodhisattva tại thành phố Tucson, tiểu bang Arizona, Hoa Kỳ, một trong những trung tâm Phật giáo Kalu Rinpoche. Ngay sau đó, Ngài Lạt Ma Dawa đã mở một trung tâm thiền định có tên là Chokor Ling ở ngoại ô Tucson, Mỹ Quốc. Lạt Ma Dawa nói thông thạo tiếng Tây Tạng và Mỹ & thường xuyên hoàng pháp ở Đài Loan, Tây Tạng, Hong Kong, Los Angeles, Santa Barbara, San Jose, Arizona, Orange County USA. Lạt Ma Dawa đang cư ngụ tại Little Saigon, Orange County USA để truyền bá Phật pháp cho cộng đồng Phật tử người Việt, Đại Hàn, Đài Loan & Mỹ Quốc từ năm 2010. Ngài Lạt Ma thường xuyên ban Lễ Quy Y & khuyến khích Phật Tử phát triển Bồ đề tâm. Nếu không có tâm Bồ đề thì hành giả sẽ không bao giờ chứng được Phật quả.

Hiện nay, Lạt Ma là Giám Đốc của hội đoàn bất vụ lợi Bồ Đề Quang Nimbus Compassion Foundation

www.nimbuscompassion.com sinh hoạt trong tinh thần truyền bá Phật Pháp, chỉ dẫn tụng kinh trì chú & thực hành Đại Thủ Ẩn, thiền định nhằm tăng truởng Bồ đề tâm (từ bi và trí tuệ) vun bồi công đức để noi theo gương sáng của chư Phật thuở xưa, đem đến lợi lạc cho tất cả chúng sinh.


55 views0 comments

Recent Posts

See All

April 2024 Dharma Practice

April 2024 Dharma Practice Program Saturdays: 10:00 AM - 11:00 AM Chenrezig/ Medicine Buddha /Green Tara Mondays: 10 AM - 11 AM Chenrezig Sadhana Tuesdays: 10 AM - 11 AM Medici

  • Facebook Basic
  • @NimbusCompasion
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube
bottom of page