top of page

Invitation to The Initiation of AMITABHA Buddha on December 12, 2019 Lễ Quán Dảnh Đức Phật A Di Đà

Updated: Dec 17, 2019

Please Join our sangha to celebrate the Christmas Month with the special holy blessing from the Honorable Tibetan Lama Dawa. Buddhists will get better and faster result when praying & practicing dharma with devotion & sincere wish to go to the Pureland of the Amitabha Buddha in combination of receiving the Amitabha Initiation and Empowerment from a Tibetan qualified Lama. The practice of Amitabha helps to create the conditions through which beings are born into Dewachen, the pure realm of Amitabha. H.H. Karmapa 17 said as long as we have negative emotions it is very difficult to be born in the Amitabha realm. However, because of the special dedication of Amitabha, if one really practices and prays to be born in Dewachen and focuses on Amitabha, then one can be born in Dewachen.

Date: Thursday 12 December 2019

Time: 10:00 AM - 12 PM

REGULAR WEEKEND DHARMA TEACHING IN DECEMBER 2019:

Saturday from 3 PM to 5 PM

Sunday from 2 PM to 4 PM

Location: Nimbus Compassion Foundation Center (Bo De Quang)

16326 Mount Nimbus St., Fountain Valley, CA 92708

Please call ahead Victoria: 714 369 0702, sometimes Lama Dawa is out of town.Kính thưa toàn thể Quý Phật tử gần xa!

Dịp may hiếm có, Với Lòng từ bi và mong muốn giúp đỡ chúng sanh, Thuợng Sư Tây Tạng Lama Dawa sẽ ban Buổi Lễ Quán Đảnh & Gia Trì Đức Phật A Di Đà tụng kinh Nghi Quĩ Phật A Dì Đà để khi bạn được thụ nhận Quán đỉnh & Gia Trì Đức Phật A Di Đà, sự tu tập và năng lực kết nối bạn và Đức Phật A Đi Đà càng được tăng trưởng hơn. Đây là cách tu dưỡng kết hợp tự lực và Tha lực là dựa vào các đại nguyện của Phật A-di-đà. Là một pháp tu nhanh chóng, dễ dàng hơn rất nhiều vì không chỉ dựa vào tự lực của chính mình. Pháp tu này thường dựa vào đại nguyện thứ 18 của Phật A-di-đà bằng cách nhất tâm niệm 10 lần câu "Nam-mô A-di-đà Phật" lúc lâm chung để được sinh vào cõi Cực lạc. Muốn đủ khả năng niệm 10 lần câu "Nam mô A Di Đà Phật" ngay lúc lâm chung thì lúc bình thường phải kiên trì niệm Phật A-di-đà thường xuyên. Theo Kìm Cang Thừa của Đạo Phật Tây Tạng, câu chú là Om Ami Dewa Shri.

Mời quý Phật tử gần xa sắp xếp thời gian đến tham dự để buổi Đại lễ Quán Dảnh & Gia Trì Đức Phật A Đi Đà thêm phần long trọng.

Thời gian tổ chức:

10 AM to 11:30 AM Thứ Nam 12 thang 12, 2019


Chương Trình Hoàng Pháp & Tụng Kinh Trì Chú Hàng Tuần Tháng 12, 2019:

* Thứ Bảy từ 3 PM đến 5 PM

* Chú Nhật từ 2 PM to 4 PM


Địa điểm: Bồ Đề Quang Thiền Viện : Nimbus Compassion Non-Profit Foundation

16326 Mount Nimbus St., Fountain Valley, CA 92708 , USA.

Xin vui lòng gọi Tịnh Dung 714 369 0702 trước khi đến, thỉnh thoảng Lama Dawa đi hoằng pháp nơi xa


Xin thay mặt Thượng Sư Lama Dawa, trân trọng kính báo!

Ban Tổ Chức - Tinh Dung nimbuscompassion@gmail.com L/L: 714 369 0702

29 views0 comments

Recent Posts

See All

July 2024 Dharma Practice

July 2024 Dharma Practice Program: Saturdays: 10:00 AM - 11:00 AM Chenrezig/ Medicine Buddha /Green Tara Mondays:         10 AM - 11 AM Chenrezig Sadhana Tuesdays:         10 AM - 11 AM Medici

Comentarios


  • Facebook Basic
  • @NimbusCompasion
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube
bottom of page