top of page

Gọi Thầy Từ Chốn Xa, Lời Khẩn Nguyện Xuyên Thấu Tâm Can Với Lòng Chí Thành Quy Ngưỡng. Trên đây tríc


Do ác nghiệp đã tạo các đời trước, con sinh ra vào cuối thời mạt pháp này. Tất cả những gì tạo tác đều chỉ dẫn đến khổ đau. Tác động tiêu cực của người khác phủ chụp bóng tối lên con. Công phu thiện hạnh thường bị gián đoạn bởi chuyện thị phi vô bổ. Thầy ơi, xin hãy nhớ nghĩ đến con. Xin hãy mở rộng lòng từ bi. Xin hãy gia hộ để con có thể kiên tâm thực hành giáo pháp. Khởi đầu con chẳng nghĩ đến gì khác ngoài chân pháp, Nhưng cuối cùng, nghiệp báo lại chỉ là luân hồi và sự đọa sinh vào cõi thấp. Mùa màng giải thoát bị tàn phá bởi băng giá ác hạnh, Như kẻ cuồng dại, con phá hỏng những gì đem đến lợi lạc miên viễn. Thầy ơi, xin hãy nhớ nghĩ đến con. Xin hãy mở rộng lòng từ bi. Xin hãy gia hộ để con có thể viên thành diệu pháp tối thượng. Xin hãy gia hộ để tâm xả ly bén rễ sâu tận đáy lòng. Xin hãy gia hộ để con không phí phạm thời gian, dẹp bỏ được những lo toan thế tục. Xin hãy gia hộ để cái chết thấm nhập tâm can. Xin hãy gia hộ để con hoàn toàn tin sâu nhân quả. Xin hãy gia hộ để đường tu không còn chướng ngại. Xin hãy gia hộ để con có thể tinh tấn tu hành. Xin hãy gia hộ để gian khó trở thành phương tiện. Xin hãy gia hộ để những phương thuốc đối trị đem đến cho con sự kiên cường. Xin hãy gia hộ cho con có được lòng chí thành quy ngưỡng. Xin hãy gia hộ cho con trực diện chân như. Xin hãy gia hộ cho giác tánh bản nhiên nơi con sẽ bừng khởi. Xin hãy gia hộ cho mọi kinh nghiệm mê lầm đều được bứng rễ. Xin hãy gia hộ cho con trọn thành Phật quả chỉ trong một đời. Ôi, Đạo sư tôn quý, con xin khấn nguyện Thầy. Ôi, Pháp vương từ ái, con nhỏ lệ tha thiết kêu cầu ngài. Phước mỏng nghiệp dày, niềm hy vọng duy nhất của con là Thầy. Xin hãy gia hộ cho tâm thức Thầy trò quyện hòa làm một.

** Ghi chú của t{c giả *Đại sư Jamgon Kongtrul Rinpoche – thế kỷ 19]: Mặc dù từ rất l}u nay, có nhiều h|nh giả với lòng sùng mộ chí th|nh đã khuyến khích tôi s{ng t{c một t|i liệu như thế n|y, nhưng tôi đã lơ l| không thực hiện việc ấy. Mới đ}y, do sự khẩn cầu của cả hai: Samdrup Dronma, một nữ h|nh giả cao quý, v| của Deva Rakshita, mà thi kệ trên đ}y đã được viết ra bởi Lodro Thaye, một kẻ chỉ thuần túy mang trên mình hình tướng của một đạo sư trong thời đại đen tối. Những lời n|y đã được viết tại trung t}m h|nh trì vĩ đại có tên Dzongsho Deshek Dupa. Nguyện thiện đức luôn tăng trưởng! _____________________ ** Ghi chú của dịch giả *Anh ngữ+: Để ho|n th|nh ước nguyện của Tulku Urgyen Rinpoche, bản dịch *Anh ngữ+ đã được thực hiện như một phẩm vật cúng dường từ ba đệ tử: Erik Pema Kunsang, Ian Saude and Michael Tweed (Ranjung Yeshe Translations & Publications, Nepal). Chúng tôi xin đồng cảm tạ Nalanda Translation Committee, Ringu Tulku v| Michelle Martin đã thực hiện những bản phiên dịch trong qu{ khứ. Nguyện *t{i sinh của+ Tulku Urgyen Rinpoche mau chóng trở lại! Trên đ}y l| trích đoạn *phần thứ nhì+ của t{c phẩm “Gọi Thầy Từ Chốn Ng|n Xa” của Jamgon Kongtrul Rinpoche (http://jamgonkongtrul.org) Tiểu Nhỏ v| T}m Bảo Đ|n tạm phỏng dịch qua Việt ngữ v|o năm 2010. T}m Bảo Đ|n hiệu đính năm 2010, 2013, 2016, 2017 và 2018. Nguyện mong Jamgon Kongtrul Rinpoche sẽ sớm trở th|nh một đại y vương trong đời n|y


27 views0 comments

Recent Posts

See All

July 2024 Dharma Practice

July 2024 Dharma Practice Program: Saturdays: 10:00 AM - 11:00 AM Chenrezig/ Medicine Buddha /Green Tara Mondays:         10 AM - 11 AM Chenrezig Sadhana Tuesdays:         10 AM - 11 AM Medici

  • Facebook Basic
  • @NimbusCompasion
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube
bottom of page