top of page

Nghi thức Kỷ niệm Ngày Phật nhập Niết Bàn Thứ Năm 21 Tháng 3, 2019 ngày Rằm tháng Hai Âm lịch


Om muni muni mahamuni shakyamuni svaha

Hàng năm cứ đến ngày Rằm tháng Hai Am lịch, những người con Phật lại thành tâm tưởng niệm ngày Đức Bổn sư Từ phụ Thích Ca Mâu Ni Phật nhập Niết bàn.

Thượng Sư Lama Dawa sẽ ban cho các Phật Tử Lễ Quán Đảnh & Gia Lực của Đức Thích Ca Mâu Ni nhân dịp này.

Dưới đây là nghi thức cúng nhân ngày Đức Phật nhập Niết bàn 15/2 âm lịch.

* Tiết thứ làm nghi:

- Chuông trống Bát Nhã.

- Chủ lễ đăng điện.

- Chủ lễ niệm hương.

- Dâng hương – tác lễ.

- Cúng hương (chủ lễ xướng):

Nguyện đem lòng thành kính, Gởi theo đám mây hương,Phưởng phất khắp mười phương, Cúng dường ngôi Tam Bảo. Thề trọn đời giữ đạo,Theo tự tánh làm lành,

Cùng pháp giới chúng sanh, Cầu Phật từ gia hộ: Tâm Bồ đề kiên cố, Chí tu học vững bền, Xa biển khổ mông mênh, Chóng quay về bờ giác. Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát. (3 lần)

- Tán Phật (Tán dương công đức Phật):

- Lễ Phật: Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng, Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, Lưới Đế châu ví đạo tràng, Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời .

Trước bảo tọa thân con ảnh hiện, Cúi đầu xin thệ nguyện qui y.

- Đảnh lễ Tam Bảo:

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tận Hư Không, Biến Pháp Giới, Quá Hiện Vị Lai Thập Phương Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo. (1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật; Đương Lai Hạ Sanh Di lặc Tôn Phật; Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát; Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát; Hộ Pháp Chư TônBồ Tát; Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật; Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát; Đại Thế Chí Bồ Tát; Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát; Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 lễ)

Thượng Sư Lama Dawa sẽ ban cho các Phật Tử Lễ Quán Đảnh & Gia Lực của Đức Thích Ca Mâu Ni nhân dịp này.


24 views0 comments

Recent Posts

See All
  • Facebook Basic
  • @NimbusCompasion
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube
bottom of page