top of page

THƯ MỜI Tham Dự Lễ Quán Đảnh & Gia Trì Đức Phật Đỉnh Tôn Thắng Đà La Ni với Thuợng Sư Tây Tạng


Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật !

Kính thưa toàn thể Quý Phật tử !

Duyên Lành đã đến, với Lòng Quảng Đại & Từ Bi, Thuợng Sư Tây Tạng Lama Dawa sẽ ban Lễ Quán Đảnh & Gia Trì Đức Phật Đỉnh Tôn Thắng Đà La Ni. Đức Như Lai ban thần chú tối tôn tối thắng. có thể diệt trừ tất cả nghiệp chướng, có thể cứu chúng sanh ra khỏi địa ngục, và sáu đạo luân hồi, trừ hết sanh tử khổ não của chúng sanh. Xin thay mặt Thượng Sư Lama Dawa, trân trọng kính mời. Có sách kinh tiếng Việt & Anh để đọc tại chùa và thông dịch viên tiếng Việt.

Lễ Quán Đảnh là lễ “ban truyền quyền năng’’ của trí tuệ từ vị thầy sang đệ tử, cho phép vị đệ tử đó đi vào hành trì tu tập và gặt hái thành quả tu tập.Theo truyền thống Kim Cang Thừa, hành giả cần phải thọ nhận lễ Quán Đảnh để đón nhận năng lực gia hộ của chư Phật, chư Hộ Phật và chư Đạo Sư trước khi hành trì các pháp môn thiền quán tưởng theo hướng dẫn trong các nghi quỹ (sadhana). Lễ Quán Đảnh làm tăng thêm năng lực cho người hành trì pháp môn Niệm Phật.66 views0 comments

Recent Posts

See All
  • Facebook Basic
  • @NimbusCompasion
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube
bottom of page