top of page

THƯ MỜI Thuyết Giảng Phật Pháp Cùng Thuợng Sư Tây Tạng Lama Dawa. Invitation to Lama Dawa's Dha


THƯ MỜI Thuyết Giảng Phật Pháp Cùng Thuợng Sư Tây Tạng Lama Dawa.

Invitation to Lama Dawa's Dharma Teach and prayers on

Saturdays and Sundays March 2018

Bồ Đề Quang Thiền Viện/ Nimbus Compassion Meditation Center:

16326 Mount Nimbus St., Fountain Valley, CA 92708, USA.

Mời quý Phật tử gần xa sắp xếp thời gian đến tham dự. Chùa có thông dịch viên tiếng Việt & Kinh tiếng Việt & Anh để đọc tại chùa.

Please join us with Lama Dawa's Dharma teach and prayers with Dharma Books/Interpreter in English and Vietnamese.

Thời gian tổ chức/ Time:

* Thứ Bảy/Saturday March 2018:

1 PM to 3 PM : Thuyết Giảng Green Tara, Thích Ca Mâu Ni Phật, Kinh A Dì Đà, 35 Hồng Danh Vị Phat, Đức Quan Thế Âm, Dược Sư Lưu Ly Phật ....

( Green Tara, White Tara, Medecine Buddha, Amitabha Buddha, Chenrezig ...)

* Chu Nhat/ Sunday March 2018:

1PM to 3 PM : Thuyết Giảng Green Tara, Thích Ca Mâu Ni Phật, Kinh A Dì Đà, 35 Hồng Danh Vị Phat, Đức Quan Thế Âm,

Dược Sư Lưu Ly Phật, Thuyet Phap ve

Than Trung Am va Di Chuyen Than Thuc ....

( Medicine Buddha, Green Tara, White Tara, Amitabha Buddha,

Chenrezig , Bardo and Phowa discussion ...)

Địa điểm/Address:

Nimbus Compassion Meditation Center/Bồ Đề Quang Thiền Viện

16326 Mt. Nimbus St., Fountain Valley, CA 92708

*** Lama Dawa nhận ban Lễ Cầu An, Cầu Siêu, Giải Trừ Nghiệp Chướng, Khai trương tư gia, cơ sở thương mại ...

*** Lama Dawa nhận ban Lễ Cầu An, Cầu Siêu, Giải Trừ Nghiệp Chướng, Khai trương tư gia, cơ sở thương mại ...

*** Lama Dawa can be invited to perform Fire Puja prayers, Peace prayers, prayers to relief some bad karma, prayers for good luck for Grand Opening and Home Warming or Funeral or special Consultation

Please Contact Victoria/ Tinh Dung: (714) 369 0702

***** Consultation with Lama Dawa by Appointment only


20 views0 comments

Recent Posts

See All
  • Facebook Basic
  • @NimbusCompasion
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube
bottom of page