top of page

THƯ MỜI Thuyết Giảng Phật Pháp Cùng Thuợng Sư Tây Tạng Lama Dawa. Invitation to Lama Dawa's Dha


THƯ MỜI Thuyết Giảng Phật Pháp Cùng Thuợng Sư Tây Tạng Lama Dawa.

Invitation to Lama Dawa's Dharma Teach and prayers on

Saturday 27, Sunday 28 January 2018

Nimbus Compassion Meditation Center: 16326 Mount Nimbus St., Fountain Valley, CA 92708, USA.

Mời quý Phật tử gần xa sắp xếp thời gian đến tham dự. Chùa có thông dịch viên tiếng Việt & Kinh tiếng Việt & Anh để đọc tại chùa.

Please join us with Lama Dawa's Dharma teach and prayers with Dharma Book/Interpreter in English and Vietnamese.

Thời gian tổ chức/ Time:

* Thứ Bảy/Saturday 3 & 10 February 2018: 1 PM to 3 PM : Thuyết Giảng Green Tara, Thích Ca Mâu Ni Phật, Kinh A Dì Đà, 35 Hồng Danh Vị Phat, Đức Quan Thế Âm ....( Green Tara, White Tara, Amitabha Buddha, Chenrezig ...)

* Chu Nhat/ Sunday 4 & 11 February 2018: 1PM to 3 PM : Thuyết Giảng Green Tara, Thích Ca Mâu Ni Phật, Kinh A Dì Đà, 35 Hồng Danh Vị Phat, Đức Quan Thế Âm, Thuyet Phap ve Than Trung Am va Di Chuyen Than Thuc .... ( Green Tara, White Tara, Amitabha Buddha, Chenrezig , Bardo and Phowa discussion ...)

Địa điểm/Address: Nimbus Compassion Meditation Center:

*** Lama Dawa nhận ban Lễ Cầu An, Cầu Siêu, Giải Trừ Nghiệp Chướng, Khai trương tư gia, cơ sở thương mại ...

*** Lama Dawa can be invited to perform Fire prayers, Peace prayers, prayers to relief some bad karma, prayers for good luck for Grand Opening and Home Warming or Funeral

Please Contact Victoria/ Tinh Dung: (714) 369 0702


31 views0 comments

Recent Posts

See All
  • Facebook Basic
  • @NimbusCompasion
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube
bottom of page