top of page

THƯ MỜI Thuyết Giảng Phật Pháp Cùng Thuợng Sư Tây Tạng Lama Dawa Saturday 9 and Sunday 10 December


Lama Dawa is currently out of town until after January 16/21018.

We will post Lama Dawa's new Schedule for 2018 as soon as it is available. Thank you for supporting our LAMA DAWA NIMBUS COMPASSION MEDITATION CENTER.

THƯ MỜI Thuyết Giảng Phật Pháp Cùng Thuợng Sư Tây Tạng Lama Dawa Saturday 9, Sunday 10 December 2017

Lama Dawa Meditation Center: 16326 Mount Nimbus St., Fountain Valley, CA 92708, USA. Lama Dawa se di giang phap noi khac va tro lai saturday 19 thang 1 nam 2018

Mời quý Phật tử gần xa sắp xếp thời gian đến tham dự. Chùa có thông dịch viên tiếng Việt & Kinh tiếng Việt & Anh để đọc tại chùa.

Thời gian tổ chức:

* Thứ Bảy: 1 PM to 3 PM : Thuyết Giảng Green Tara, Thích Ca Mâu Ni Phật, Kinh A Dì Đà, 35 Hồng Danh Vị Phat, Đức Quan Thế Âm ....

* Chu Nhat: 4 PM to 6 PM : Thuyết Giảng Green Tara, Thích Ca Mâu Ni Phật, Kinh A Dì Đà, 35 Hồng Danh Vị Phat, Đức Quan Thế Âm ....

Địa điểm: Lama Dawa Meditation Center:

16326 Mount Nimbus St., Fountain Valley, CA 92708

*** Lama Dawa nhận ban Lễ Cầu An, Cầu Siêu, Giải Trừ Nghiệp Chướng, Khai trương tư gia, cơ sở thương mại ...

Contact: Tinh Dung Victoria 714 369 0702


26 views0 comments

Recent Posts

See All
  • Facebook Basic
  • @NimbusCompasion
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube
bottom of page