top of page

THƯ MỜI Đặc Biệt Quý Hiếm Dự Buổi Lễ Quán Dảnh & Gia Trì Đức Kim Cang Tát Đỏa & HỒNG DANH 35


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ! Kính thưa toàn thể Quý Phật tử gần xa!

Dịp may hiếm có, Với Lòng từ bi và mong muốn giúp đỡ chúng sanh, Thuợng Sư Tây Tạng Lama Dawa sẽ ban Buổi Lễ Quán Đảnh & Gia Trì Đức Kim Cang Tát Đỏa tụng kinh Nghi Quĩ Đức Kim Cang Tát Đỏa & HỒNG DANH 35 VỊ PHẬT SÁM HỐI để khi bạn được thụ nhận Quán đỉnh & Gia Trì sự tu tập và năng lực kết nối bạn và Đức Kim Cang Tát Đỏa càng được tăng trưởng hơn. Đây là cách tu dưỡng kết hợp tự lực và Tha lực là dựa vào các đại nguyện của Đức Kim Cang Tát Đỏa. Là một pháp tu nhanh chóng, dễ dàng hơn rất nhiều vì không chỉ dựa vào tự lực của chính mình. Đức Kim Cang Tát Đỏa là một vị Phật trong truyền thống phật giáo Đại Thừa, Mật Chú Thừa và Kim Cang Thừa. Với lòng từ bi thương xót chúng sinh vô hạn, từ khi còn là một vị Bồ Tát, Ngài phát lời thề nguyện cao quý rằng bất cứ ai đọc thần chú của Ngài (Thần chú 100 âm), Ngài sẽ thanh tinh hoa nghiep xấu cho người đó:

“Trong tương lai, khi ta chứng đắc Phật quả Toàn hảo, nguyện cho những ai phạm phải ngũ trọng tội với quả báo nhãn tiền, hoặc bất kỳ ai bị bể giới nguyện Tam muội da, đều được tịnh hóa hoàn toàn mọi hành động tổn hại và sự hủy phạm giới nguyện nếu nghe được tên ta, niệm tưởng đến ta hay nhất tâm trì tụng Chân ngôn Trăm âm, chân ngôn tối thắng uy lực trong hết thảy mật chú! Chừng nào chưa thành tựu như vậy, ta nguyện còn trong luân hồi sinh tử! Nguyện ta sẽ thị hiện trước tất cả những ai lỡ hủy phạm và bể giới để tịnh hóa cho họ mọi bệnh tật, phiền não, chướng ngại!”

Bởi sức mạnh và uy lực đó, việc trì tụng thần chú 100 âm của Đức Kim Cang Tát Đoả giúp tịnh hoá (giảm bớt) hậu quả của nghiệp xấu lên hành giả, giúp tu hành tinh tấn, giảm bớt chướng ngại bên trong lẫn bên ngoài.

Mời quý Phật tử gần xa sắp xếp thời gian đến tham dự để buổi Đại lễ Quán Dảnh & Gia Trì Đức Kim Cang Tát Đỏa thêm phần long trọng.

Thời gian tổ chức:

10 gio sang den 12 gio trua ngày Chủ Nhật 12 tháng 10, 2017

Địa điểm: LAMA DAWA MEDITATION CENTER, 16326 Mount Nimbus St.,

Fountain Valley, CA 92708, USA

Xin thay mặt Thượng Sư Lama Dawa, trân trọng kính báo!

Ban Tổ Chức - Tinh Dung lamadawanimbus@gmail.com L/L: 714 369 0702

  • Website: www.nimbuscompassion.com

* Donation is appreciated and welcome to help Lama Dawa with his dharma activities


45 views0 comments

Recent Posts

See All
  • Facebook Basic
  • @NimbusCompasion
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube
bottom of page