top of page

THƯ MỜI Đặc Biệt Quý Hiếm Dự Buổi Lễ Quán Dảnh & Gia Trì Đức Phật A Di Đà với Nghi Quĩ Phật A D


Kính thưa toàn thể Quý Phật tử gần xa!

Dịp may hiếm có, Với Lòng từ bi và mong muốn giúp đỡ chúng sanh, Thuợng Sư Tây Tạng Lama Dawa sẽ ban Buổi Lễ Quán Đảnh & Gia Trì Đức Phật A Di Đà tụng kinh Nghi Quĩ Phật A Dì Đà để khi bạn được thụ nhận Quán đỉnh & Gia Trì Đức Phật A Di Đà, sự tu tập và năng lực kết nối bạn và Đức Phật A Đi Đà càng được tăng trưởng hơn. Đây là cách tu dưỡng kết hợp tự lực và Tha lực là dựa vào các đại nguyện của Phật A-di-đà. Là một pháp tu nhanh chóng, dễ dàng hơn rất nhiều vì không chỉ dựa vào tự lực của chính mình. Pháp tu này thường dựa vào đại nguyện thứ 18 của Phật A-di-đà bằng cách nhất tâm niệm 10 lần câu "Nam-mô A-di-đà Phật" lúc lâm chung để được sinh vào cõi Cực lạc. Muốn đủ khả năng niệm 10 lần câu "Nam mô A Di Đà Phật" ngay lúc lâm chung thì lúc bình thường phải kiên trì niệm Phật A-di-đà thường xuyên. Theo Kìm Cang Thừa của Đạo Phật Tây Tạng, câu chú là Om Ami Dewa Shri.

Mời quý Phật tử gần xa sắp xếp thời gian đến tham dự để buổi Đại lễ Quán Dảnh & Gia Trì Đức Phật A Đi Đà thêm phần long trọng.

Thời gian tổ chức:

* 01 giờ chiều ngày Thứ Bảy 7 tháng 10, 2017:

Nghi Quĩ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát

*01 giờ chiều ngày Chủ Nhật 8 tháng 10, 2017:

Lễ Quán Dảnh & Gia Trì Đức Phật A Di Đà với Nghi Quĩ Phật A Dì Đà

Địa điểm: Chùa Phật Quang: 9452 Dewey Dr., Garden Grove, CA 92841, USA

Xin thay mặt Thượng Sư Lama Dawa, trân trọng kính báo!

Ban Tổ Chức - Tinh Dung lamadawanimbus@gmail.com L/L: 714 369 0702


26 views0 comments
  • Facebook Basic
  • @NimbusCompasion
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube
bottom of page