Latest Posts

Featured Posts

September 12, 2019

Please Join our sangha to celebrate the Moon Festival with the special holy blessing from Lama Dawa.  Buddhists will  get better and faster result when praying & practicing dharma with devotion & sincere wish to go to the Pureland of the Amitabha Buddha in combination of receiving the Amitabha Initiation and Empowerment from a Tibetan qualified Lama.  The practice of Amitabha helps to create the conditions through which beings are born into Dewachen, the pure realm of Amitabha. H.H. Karmapa 17 said as long as we have negative emotions it is very difficult to be born in the Amitabha realm. However, because of the special dedication of Amitabha, if one really practices and prays to be born in Dewachen and focuses on Amitabha, then one can be born in Dewachen.

      Date:                 Friday 13 September 2019

      Time:                10:30 PM - 12 PM

...

July 18, 2019

Thư Mời Của Đại Sư Tây Tạng LAMA DAWA tại Quận Cam Orange County, California

KÍNH MỜI PHẬT TỬ ĐẾN THAM DỰ  Ngày Lễ Vía Quan Âm Bồ Tát Ở

chùa Bồ Đề Quang để tu tập & tích luỹ thêm công đức                   

Ngày 19 tháng 6 âm lịch là ngày Quán Thế Âm thành đạo.

(THÔNG DỊCH TIẾNG VIỆT. Có Sách Kinh tiếng Anh & Việt.)

chùa Bồ Đề Quang 
Thứ Bảy 20 tháng 7,   2019 từ 3 giờ chiều đến 5 giờ chiều
Chú Nhật 21 tháng 7, 2019 từ 2 giờ chiều đến 4 giờ chiều

 16326 Mount Nimbus St., Fountain Valley, CA 92708

 L/L:  TInh Dung    (714) 369 0702     

* Quý Vị Phật Tử có thể ghi danh để thỉnh Thầy Quy Y, Cầu An hay Cầu Siêu

Hằng năm, cứ vào các ngày 19/02, 19/06 và 19/09 âm lịch, Phật tử ở khắp mọi nơi trên thế giới đều hướ...

July 13, 2019

 Honorable Lama Dawa with his precious buddhist disciples after 2 auspicious days of PHOWA retreat in August 2019

INVITATION to The Green Tara, Amitabha Buddha, Chenrezig & Ngondro dharma teachings & prayers with Honorable Tibetan Lama Dawa to remove obstacles to our life,  increase bodhicitta (compassion and wisdom) to prepare your path  after life and dedicate the merits for the world to overcome with many recent Natural Disasters (floods, earthquake, fire) 

Date:             Saturday  and Sunday  November 2019

Time:            Saturday from   3 PM -  5 PM

                      Sunday   from   2 PM to 4 PM 

Location:      Nimbus Compassion Meditation Center

           

                       A nonprofit organization, tax exemp...

May 10, 2019

Om muni muni mahamuni shakyamuniye svaha

 Sakyamuni Buddha's Birthday with Blessing Prayers with Tibetan Lama Dawa on Saturday 25,  and Sunday 26 May  2019 at NIMBUS COMPASSION MEDITATION CENTER

from 2 PM to 4 PM

Shakyamuni , founder of Buddhism, Buddha's Birthday is on Sunday 19 May, 2019. It is a day for all Buddhists to pay our deep gratitude and appreciation to the historical Buddha Shakyamuni for leaving us the wonderful teachings of Buddhism and also for his appearance in this world enabling us to encounter the teachings of Amitabha Buddha’s Primal Vow. 

We, the followers of the Amitabha Buddha’s Primal Vow, therefore, commemorate Shakyamuni Buddha’s Birthday once a year to pay our homage to him who is the manifestation of Amitabha Buddha, the Buddha of Infinite Light and Life.

Let us all gather on the Birthday of Shakyamuni Buddha and reflect upon ourselves and realize the truth and reality of our lives, who we are, where we are coming from, and where we are retur...

April 29, 2019

                                           His Holiness Dalai Lama 14th & Lama Dawa in India 2016

INVITATION to The Green Tara, Chenrezig, Amitaba, 35 buddhas & Ngondro prayers with Tibetan Lama Dawa to remove obstacles to our life,  to prepare your path  after life and dedicate the merits for the world to overcome with many recent Natural Disasters (floods, earthquake, fire) .

Date:             Saturday 29 and Sunday 30 June 2019

Time:             2 PM -  4 PM

Location:      Nimbus Compassion Meditation Center

           

                       A nonprofit organization, tax exempt under 501(c)(3) requirements

                                   Bo De Quang Thien Vien...

March 20, 2019

Om muni muni mahamuni shakyamuni svaha

Shakyamuni Buddha, founder of Buddhism, passed away into Nirvana on February 15. It is a day for all Buddhists to pay our deep gratitude and appreciation to the historical Buddha Shakyamuni for leaving us the wonderful teachings of Buddhism and also for his appearance in this world enabling us to encounter the teachings of Amitabha Buddha’s Primal Vow. 

Lama Dawa will give Sakyamuni Blessing Prayers,  Initiation & Empowerment at Nimbus Compassion  Foundation on Thursday 21 March 2019 from 11 AM to 12 PM

Let us all gather on the memorial day of Shakyamuni Buddha and reflect upon ourselves and realize the truth and reality of our lives, who we are, where we are coming from, and where we are returning to our lives end, and also express our gratitude and appreciation to Shakyamuni Buddha for making us to realize the eternal life by becoming one with Amitabha Buddha , the Buddha of Infinite Light and Life.

   

March 20, 2019

Om muni muni mahamuni shakyamuni svaha

Hàng năm cứ đến ngày Rằm tháng Hai Am lịch, những người con Phật lại thành tâm tưởng niệm ngày Đức Bổn sư Từ phụ Thích Ca Mâu Ni Phật nhập Niết bàn.

Thượng Sư Lama Dawa sẽ ban cho các Phật Tử Lễ Quán Đảnh & Gia Lực của Đức Thích Ca Mâu Ni nhân dịp này.

Dưới đây là nghi thức cúng nhân ngày Đức Phật nhập Niết bàn 15/2 âm lịch.

Tiết thứ làm nghi:

- Chuông trống Bát Nhã.

- Chủ lễ đăng điện.

- Chủ lễ niệm hương.

- Dâng hương – tác lễ.

- Cúng hương (chủ lễ xướng):

Nguyện đem lòng thành kính, Gởi theo đám mây hương,Phưởng phất khắp mười phương, Cúng dường ngôi Tam Bảo. Thề trọn đời giữ đạo,Theo tự tánh làm lành,

Cùng pháp giới chúng sanh, Cầu Phật từ gia hộ: Tâm Bồ đề kiên cố, Chí tu học vững bền, Xa biển khổ mông mênh, Chóng quay về bờ giác. Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát. (3 lần)

- Tán Phật (Tán dương công đức Phật)...

January 11, 2019

INVITATION to The Green Tara, Chenrezig, Amitaba, 35 buddhas & Ngondro prayers with Tibetan Lama Dawa to remove obstacles to our life,  to go to the Pureland after life and dedicate the merits for the world to overcome with many recent Natural Disasters (floods, earthquake, fire) .

Date:             Saturday and Sunday February 2019

Time:             2 PM -  4 PM

Location:      Nimbus Compassion Meditation Center

           

                       A nonprofit organization, tax exempt under 501(c)(3) requirements

                                   Bo De Quang Thien Vien

                       16326 Mount Nimbus St., Fountain Valley, CA 92708

*** Please call Victoria 714 369 0702 before coming for the...

January 3, 2019

               

                            His Holiness Karmapa 17th and Lama Dawa 2018

Om Muni Muni Maha Muni Shakya Munaye Soha - Sakyamuni Buddha Mantra

HAPPY NEW YEAR TO ALL PRECIOUS DHARMA FRIENDS and BUDDHISTS !

Please join Tibetan Lama Dawa to celebrate this New Year 2019 with many Precious Buddha Prayers to receive Good Luck & Blessings, to accumulate Merits and Wisdom for our precious Human Life ! Life is short, we need to use our time with the most beneficial prayers and dharma activities to earn Merits and Wisdom !

1st day of the Lunar 2018 Year:  Tuesday 5 February 2019 from 10 AM to 12 PM:

        *  White Tara & Amitayus Buddha prayers for Long Life ;

        *  Yellow Zambala for Prosperity !

        **** Blessing from Lama Dawa for the New Year; snacks;

2nd day of the Lunar 2019 Year:  Wednesda...