Latest Posts

Featured Posts

December 1, 2019

Karmapa thứ Chín Wangchug Dorje, bình giảng khẩu thuyết của Beru Khyentze Rinpoche


Sau đó, nếu con không thiền định về những tai hại của sanh tử luân hồi, con sẽ không xoay chuyển khỏi sự ám ảnh hấp dẫn của nó, cũng không khai triển được những tư tưởng buông bỏ. Do như vậy, những kinh nghiệm và những huệ quán sẽ không hiện lên trong dòng tâm thức của con. Để có những cái đó, con phải thiền định về sự đau khổ của sanh tử để từ bỏ nó.

Nếu chúng sanh sanh ra trong địa ngục, họ sẽ có những khổ đau như tám địa ngục nóng, tám địa ngục lạnh, những địa ngục lân cận và những địa ngục thỉnh thoảng. Ngạ quỷ thì đói và khát. Súc sanh thì bị giết. Người thì có sanh, già, bệnh, chết. Trời thì bị rớt khỏi trạng thái của họ và thức chuyển đổi. A tu la thì có xung đột và chiến tranh. Đó là những khổ đau của sáu trạng thái tái sanh.

Hơn nữa, khổ đau rõ ràng mà con kinh nghiệm là khổ của cảnh khổ. Cái xuất hiện như lạc thú là khổ của biến dịch. Cái xuất hiện như trung tính là khổ thấm khắp. Bất kể con ở tr...

The lineage of refuge, which began when Lord Buddha gave refuge to those first five disciples, has continued for the past 2500 years uncontaminated, unbroken and uninterrupted. I first received it from my supreme master His Holiness the 16th Karmapa. Since then I have continued to renew my refuge with many masters. I last renewed my refuge with His Holiness the 17th Karmapa, when I visited his monastery while he was in Tibet. This is my refuge lineage and when I conduct the refuge ceremony the participants become part of it. They join the ocean of countless beings who are the Lord Buddha’s followers and receive his blessings. This is what it means to receive the transmission of refuge.

So when I give refuge, I am continuing the lineage that the Buddha started, that is all. I am able to give refuge because my master gave me refuge. It is not as if I am giving it on my own behalf. Those taking refuge are like the light bulb on the ceiling and I am like its switch, but the light does not...

December 1, 2019

💐💐💐

Karmapa thứ Chín Wangchug Dorje, bình giảng khẩu thuyết của Beru Khyentze Rinpoche

Nếu con không thiền định về vô thường con sẽ không xoay chuyển tâm con khỏi sự quan tâm vào cuộc đời này. Nếu con không xoay chuyển tâm con, con sẽ không thoát khỏi sanh tử luân hồi. Về vấn đề này, Nagarjuna đã nói trong Suhŗllekha, “Có nhiều thứ có thể làm hại đời sống của chúng ta, vì nó vô thường như một cái bọt trên mặt nước có thể tan vỡ vì gió. Thật là một phép lạ vĩ đại, sau khi thở ra chúng ta còn thở vào được một hơi khác và sau khi ngủ chúng ta còn thức dậy.”

Nói chung, mọi hiện tượng do duyên đều vô thường và đặc biệt đời sống của chúng sanh hữu tình thì vô thường như bọt nước. Con không bao giờ biết khi nào con sẽ chết. Không chắc chắn con sẽ không chết ngay bây giờ. Hơn nữa, vào lúc chết không có gì cứu giúp con được ngoại trừ Pháp. Nếu con làm việc cho những việc vô nghĩa của thế gian, con sẽ không thể vượt khỏi những nguyên nhân tạo ra khổ đau. Thế nên con hãy phát nguyện rằng bất cứ...

December 1, 2019

Karmapa thứ Chín Wangchug Dorje, bình giảng khẩu thuyết của Beru Khyentze Rinpoche


Tiếp theo cần phải không lầm lẫn cái gì nên nhận lấy và cái gì nên từ bỏ thuận theo nghiệp và luật nhân quả. Những kết quả của bất kỳ hành động nào (thân, ngữ, tâm) được làm bởi bất kỳ chúng sanh nào đều chín tới trong chính cá nhân chúng sanh đó. Hơn nữa, nếu con phạm vào mười hành động không đức hạnh con sẽ tái sanh vào một trong những cảnh giới bất hạnh. Do mắc vào những hành động bị sai sử bởi ba độc, mức độ lập đi lập lại, đối tượng của hành động đó là ai, và bản thân hành động đó trầm trọng ra sao, con sẽ tái sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Khi đã sanh vào đó, con phải trải nghiệm khổ đau không cùng. Do mắc vào hành động đức hạnh lớn, trung bình, hay nhỏ, con sẽ tái sanh hoặc vào cõi Vô Sắc, cõi Sắc hay như một vị trời trong cõi Dục. Bởi thế trong mọi thời hãy xem xét ba cửa thân, ngữ, tâm của con.

Những sự kiện căn bản của luật nhân quả là hạnh phúc sinh thành từ những hành động đức hạnh hay...

October 24, 2019

Thư Mời Của Đại Sư Tây Tạng LAMA DAWA  Quận Cam Orange County, Little Saigon, California

Kính Mời  Phật TỬ ĐẾN THAM DỰ  Ngày Lễ Quán Đảnh Đức Phổ Hiền Bồ Tát

Ngày Thứ Bảy 26 Tháng 10 Năm 2019:  3 PM to 5 PM

tại Bồ Đề Quang Thiền Viện để tu tập & tích luỹ thêm công đức

 16326 Mount Nimbus St., Fountain Valley, CA 92708

(THÔNG DỊCH TIẾNG VIỆT. Có Sách Kinh tiếng Anh & Việt.)

 L/L:  TInh Dung    (714) 369 0702     

Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nói rằng Đức Phổ Hiền Bồ Tát đã thực hiện mười lời nguyện lớn trong con đường dẫn đến Phật quả đầy đủ:

1. Để tỏ lòng tôn kính và tôn trọng tất cả các vị Phật.

2. Để ca ngợi Đức  Như Lai.

3. Để cúng dường rộng rãi

4. Để sám hối những hành vi sai trái và ác nghiệp.

5. Để vui mừng về công đức và đức hạnh của người khác.

6. Để yêu cầu chư Phật tiếp tục giảng dạy Phật Pháp.

7. Để yêu cầu chư Phật ở lại trần gian.

8. Làm theo lời dạy của chư Phật mọi lúc.

9. Để thích nghi và mang lại lợi ích cho tất cả chún...

September 12, 2019

Please Join our sangha to celebrate the Moon Festival with the special holy blessing from Lama Dawa.  Buddhists will  get better and faster result when praying & practicing dharma with devotion & sincere wish to go to the Pureland of the Amitabha Buddha in combination of receiving the Amitabha Initiation and Empowerment from a Tibetan qualified Lama.  The practice of Amitabha helps to create the conditions through which beings are born into Dewachen, the pure realm of Amitabha. H.H. Karmapa 17 said as long as we have negative emotions it is very difficult to be born in the Amitabha realm. However, because of the special dedication of Amitabha, if one really practices and prays to be born in Dewachen and focuses on Amitabha, then one can be born in Dewachen.

      Date:                 Friday 13 September 2019

      Time:                10:30 PM - 12 PM

...

Vietnamese by Trinley Dorje with Lama Dawa's guidance 

(Nimbus Compassion Foundation)

Soạn thảo bởi Kim Cang Giác Hành với sự khai thị của Thuợng Sư Lama Dawa

Short form Sanskrit:

Namo Ratna Trayaya

Adoration of the triple Gem

Nam mô Phật, nam mô Pháp, nam mô Tăng

Namah Arya Jyana

Adoration to the Ocean of noble wisdom,

Chí Tâm đảnh lễ Phật Toàn Trí Huệ cao quý,

Sagara Berotsana, Bayuharadzaya, Tathagataya

The Illuminator, to the King of the host, to the Tathagata

Đấng soi sáng, Ngài  Đại Nhật Như Lai,  Đức Pháp Vương, Đấng Như Lai 

Arahate Samyaksam Buddhaya

To the Arhat, to the Perfectly Awakened One

Tất cả A-La-Hán, và tất cả Phật Toàn Giác,

Namah Sarwa Tathagate Beh 

Homage to all Tathagatas,

Chí Tâm đảnh lễ tất cả Đấng Như Lai, 

Arahte  Beh  Samyak SamBuddhe Beh,

To the Arhats, to the Fully and Perfectly Awakened Ones

Tất cả A-La-Hán, tất cả chư Phật Toàn Giác ba thời, tất cả Phật Toàn Giác

Namah Arya Awalokite Shoraya Bodhisatoya

Homage to Noble Avalokitesvara, to the...

July 18, 2019

Thư Mời Của Đại Sư Tây Tạng LAMA DAWA tại Quận Cam Orange County, California

KÍNH MỜI PHẬT TỬ ĐẾN THAM DỰ  Ngày Lễ Vía Quan Âm Bồ Tát Ở

chùa Bồ Đề Quang để tu tập & tích luỹ thêm công đức                   

Ngày 19 tháng 6 âm lịch là ngày Quán Thế Âm thành đạo.

(THÔNG DỊCH TIẾNG VIỆT. Có Sách Kinh tiếng Anh & Việt.)

chùa Bồ Đề Quang 
Thứ Bảy 20 tháng 7,   2019 từ 3 giờ chiều đến 5 giờ chiều
Chú Nhật 21 tháng 7, 2019 từ 2 giờ chiều đến 4 giờ chiều

 16326 Mount Nimbus St., Fountain Valley, CA 92708

 L/L:  TInh Dung    (714) 369 0702     

* Quý Vị Phật Tử có thể ghi danh để thỉnh Thầy Quy Y, Cầu An hay Cầu Siêu

Hằng năm, cứ vào các ngày 19/02, 19/06 và 19/09 âm lịch, Phật tử ở khắp mọi nơi trên thế giới đều hướ...

July 13, 2019

 Honorable Lama Dawa with his precious buddhist disciples after 2 auspicious days of PHOWA retreat in August 2019

INVITATION to The Green Tara, Amitabha Buddha, Chenrezig & Ngondro dharma teachings & prayers with Honorable Tibetan Lama Dawa to remove obstacles to our life,  increase bodhicitta (compassion and wisdom) to prepare your path  after life and dedicate the merits for the world to overcome with many recent Natural Disasters (floods, earthquake, fire) 

Date:             Saturday  and Sunday  November 2019

Time:            Saturday from   3 PM -  5 PM

                      Sunday   from   2 PM to 4 PM 

Location:      Nimbus Compassion Meditation Center

           

                       A nonprofit organization, tax exemp...

Please reload

Những Tai Hại Của Sanh Tử

December 1, 2019

1/10
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
  • Facebook Basic
  • @NimbusCompasion
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube

© 2017 Nimbus Compassion Foundation TIKLÉ NYINGJÉ: ཐིག་ལེ་སྙིང་རྗེ།